A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Заворсклянська громада
Полтавський район Полтавська область

УВАГА! КОНКУРС!

Дата: 15.11.2018 15:49
Кількість переглядів: 454

Оголосити конкурс на посаду директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КУЛЬТУРНО - ОСВІТНІЙ – СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР» ЗАВОРСКЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ 

З 16 ЛИСТОПАДА ПО 16 СІЧНЯ 2018 РОКУ

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток 1

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             рішенням № 2

                                                            п’ятнадцятої сесії сьомого  скликання      

                                                     Заворсклянської сільської ради Полтавського         

                                                                      району Полтавської області

                                                                                    від 14.11.2018 року

   

Порядок проведення конкурсу

на посаду керівників комунальних  підприємств,

організацій, установ, закладів Заворсклянської

сільської ради Полтавського району Полтавської області

1.   Загальна частина

    1.1.Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів, засновниками яких є Заворсклянська сільська рада Полтавського району Полтавської області розроблений у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначає порядок підготовки, оголошення, проведення, оформлення результатів проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів Заворсклянської сільської  ради Полтавського району Полтавської області.

    1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів, управління якими здійснює Заворсклянська сільська рада Полтавського району Полтавської області полягає у визначенні кандидата, який найкраще відповідає вимогам щодо професійної придатності для виконання покладених на нього обов'язків.

    1.3. Об'єктами конкурсу є вакантні посади керівників підприємств, установ, закладів, управління якими здійснює Заворсклянська сільська рада Полтавського району Полтавської області.

          1.4. Керівником комунального закладу може бути особа, яка має вищу освіту, загальний стаж роботи не менше 5 років, володіє державною мовою, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

         1.5. Організатором конкурсів є сільська рада.

2. Оголошення  конкурсу

    2.1. Конкурс оголошується відповідно до рішення  Заворсклянської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

         2.2.Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення сільської ради. Підставами для прийняття відповідного рішення є:

         утворення нового комунального підприємства;

         наявність вакантної посади директора комунального підприємства;

          прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з директором комунального підприємства;

         закінчення строку дії трудового договору (контракту)

    2.3. Наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення власником, апарат сільської ради формує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Заворсклянської сільської ради повідомлення про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ, закладів, управління якими здійснює Заворсклянська сільська рада Полтавського району Полтавської області, які мають бути призначені на конкурсній основі.

    2.4. Повідомлення про конкурс повинно містити такі відомості:

         найменування і місцезнаходження комунального підприємства;

         найменування посади та умови оплати праці;

          кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора;

           перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

           дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

           прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору;

              умови конкурсу;

               кінцевий  термін  прийняття  пропозицій  та  документів   від  учасників конкурсу;

            В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

    2.5. Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом строку визначеному у рішенні сільської ради  після оприлюднення повідомлення.

    2.6. 3 дня опублікування повідомлення заявникам, які бажають взяти участь у конкурсі, надаються безоплатні консультації з питань проведення конкурсу.

    2.7. Конкурсна комісія забезпечує рівні умови участі всіх заявників у конкурсі та збереження конфіденційності інформації.

3. Умови конкурсу

         3.1.  Умовами  конкурсу  є:

          відповідність кваліфікаційним вимогам;

           надання    пропозицій    щодо    підвищення    ефективності    діяльності підприємства;   

         Залежно від специфіки можуть бути визначені інші умови відповідно до чинного законодавства та  з урахуванням пропозицій сільської ради.

         3.2.Основним критерієм визначення переможця є найкраща пропозиція щодо організації діяльності відповідного підприємства, установи,закладу.

 

4. Подання документів для участі в конкурсі

    4.1. Усі дії щодо подання заяви про участь у конкурсі виконуються заявником -фізичною особою у визначений термін. Заяви, які подані для участі у конкурсі пізніше встановленого строку, до розгляду не приймаються.

                4.2. Особи, які виявили бажання  взяти участь у конкурсі мають подати такі документи:

          заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

         автобіографія;

         копія паспорта громадянина України;

         копія документу про освіту;

         копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи на момент їх подання;

         довідка про відсутність судимості;

         мотиваційний лист довільної форми;

         перспективний план розвитку комунального підприємства, організації, установи, закладу, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

         Особа, яка виявила бажання  взяти участь у конкурсі може надати інші документи, що можуть підтвердити її професійні та/або моральні якості.

         4.3. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає документи  зазначені у п. 4.2 цього Порядку до конкурсної комісії особисто або через уповноважену особу, повноваження якої підтверджено довіреністю.

    4.3. Прийняття заяв для участі у конкурсі завершується через 30 днів після оприлюднення повідомлення про оголошення конкурсу.

              4.4. Конкурсна комісія упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі:

          перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

          приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, що передбачені п. 4.2. цього Порядку;

          оприлюднює на офіційному веб-сайті Засновника перелік осіб, які подали документи для участі в конкурсі та яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – претенденти)

                4.5. Конкурс  проводиться  у  термін,  визначений  конкурсною  комісією,   але  не пізніше ніж через 10 робочих днів після закінчення терміну подання заяв. Якщо у визначений термін не зареєстровано жодного учасника конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, та призначається повторний конкурс. У разі реєстрації одного учасника комісія розглядає його пропозиції та приймає з цього приводу висновки.

5. Конкурсна комісія

         5.1. Персональний склад комісії затверджується рішенням сільської ради.

         5.2. Доповнення до складу конкурсної комісії здійснюється відповідно до рішення сільської ради.

         5.3. Керує діяльністю комісії та організує її роботу голова комісії, який у межах своєї компетенції скликає засідання комісії. Секретар конкурсної комісії організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії та веде протокол засідання комісії.

         5.4. Засідання конкурсної комісії веде голова комісії, у разі його відсутності -заступник. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин членів комісії.

         5.5.Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості.

         5.6. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників тощо.

         5.7. Членом конкурсної комісії не може бути особа:

         на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

          є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

         У випадку доведення, в установленому чинним законодавством України порядку, факту наявності конфлікту інтересів у одного чи декількох членів конкурсної комісії їх голос (голоси) при встановленні результатів голосування не враховуються.

         5.8. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

                5.9. Конкурсна комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо воно прийняте більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору викладаються у вигляді висновків конкурсної комісії.

         5.10. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

         5.11. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

         відомості про учасників;

          пропозиції і зобовязання учасників;

          обгрунтування рішення про визначення переможця.

     5.12. Протокол про результати конкурсу підписується всіма членами конкурсної комісії. Голова комісії письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.

     5.13. 3а результатами конкурсу приймається відповідне рішення сільської ради  про призначення директора.

         5.14. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після  завершення конкурсу надає претендентам, Засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору, а також оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Засновника.

           Кожен претендент має право апелювати до конкурсної комісії, виклавши письмово свої обґрунтовані заперечення щодо висновку про результати конкурсного відбору та подавши їх до конкурсної комісії у строк не пізніше ніж протягом двох днів з моменту отримання такого висновку.

           5.15. Конкурсна комісія розглядає заперечення апелянта у строк не пізніше трьох робочих днів та приймає рішення про задоволення або відхилення такої апеляції, про що повідомляє апелянта та Засновника не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення.

                        5.16. Конкурсна комісія у строк не пізніше як 3 (три) робочих дні після завершення строку на апеляційне оскарження надає Засновнику, остаточний висновок щодо результатів конкурсного відбору на посаду керівника комунального підприємства, організації, установи, закладу (у випадку апеляційного оскарження матеріали розгляду такого оскарження додає до остаточного висновку).

 

6. Конкурсний відбір

 

         6.1.  Конкурсний відбір полягає у:

         1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

         2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку підприємтсва, установи, закладу та проведенні ним відкритої публічної презентації;

         3) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку відповідного підприємтсва, установи, закладу.

          4) перевірки на знання законодавства України у сфері діяльності комунального підприємства, організації, установи, закладу  згідно до переліку питань (додається);

         5)співбесіди з конкурсною комісією.

 

         6.2. Вивчення конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку підприємтсва, установи, закладу не може здійснюватися більш як п’ять робочих днів.       

         6.3. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

         відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

         жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

         конкурсною комісією не визначено претендента.

         6.4. Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

         6.5. Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

         6.6. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Заворсклянської  сільської ради Полтавського району Полтавської області.

        

.

Сільський голова                                                                  В.І.Сологор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                    до Порядку проведення конкурсу

     на посаду керівників комунальних 

                                                                                                                    підприємств, організацій, установ,

                                                                                                                        закладів Заворсклянської

  сільської ради Полтавського району

                                                           Полтавської області

 

 

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знання законодавста України

 

 

1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?

2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?

3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?

4. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?

5. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?

6. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

7. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу, бути позбавлений громадянства?

8. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?

9. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

10. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?

11. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?

12. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

13. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб?

14. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?

15. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення корупційного злочину?

16. Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?

17. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про запобігання корупції»?

18. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?

19. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?

20. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?

21. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб? 22. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?

23. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

24. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України?


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь